صادرات به عراق و كردستان عراق مشاور ثبت شرکت، تجارت و صادرات به کردستان عراق و عراق | Business Consulting Services for Iraq and Iraqi Kurdistan Region http://kurdistan-business.mihanblog.com 2019-09-21T07:49:36+01:00 text/html 2012-07-30T05:30:04+01:00 kurdistan-business.mihanblog.com خدمات صادرات و بازرگانی به کردستان عراق و عراق http://kurdistan-business.mihanblog.com/post/1 <p dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><img class="aligncenter" src="http://up.vatandownload.com/images/l8hjf82dz2z2c3eqje.jpg" alt="http://up.vatandownload.com/images/l8hjf82dz2z2c3eqje.jpg" style="background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px auto 12px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; display: block; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "></p><p dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">«سرآمد بین الملل» ارایه دهنده‌ی خدمات مشاوره بازرگانی و همکاری و ارایه خدمات به تجار و سرمایه گذاران که مایل به سرمایه گذاری در بخش بازرگانی، توریسم و تفریحی در عراق (مناطق مختلف و کردستان عراق) هستند می باشد.</p><p dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">خدمات پایه ما به شرح زیر می باشند:</p><p dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">1. ثبت شرکت (شعبه یا نمایندگی ) و انجام امور اداری در اقلیم کردستان عراق و عراق</p><p dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">2. ارایه طرح و انجام پروژه های تجاری، تفریحی، توریستی با کمک کارشناسان مجرب</p><p dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">3. مشاوره و همکاری در بازاریابی و صادرات کالا به تولید کنندگان و تجار معتبر</p><p dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">4. ارایه خدمات مشاوره به سرمایه گذاران در بخش ساخت هتل و مراکز تفریحی …</p><p dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">5. همراهی تجار و تولیدکنندگان کالا و ارایه دهنده‌گان خدمات و سرمایه گذاران در اقلیم کردستان عراق و عراق</p><p dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">6. امکان تبلیغات در شبکه‌های تلویزیونی و نشریات سراسری اقلیم کردستان عراق و عراق ( شمال و جنوب)</p><p dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">7. مشاوره توسعه بازار</p><p dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">8. خرید اسناد مناقصه</p><p dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">9. سرمایه گذاری مشترک در عراق و اقلیم کردستان عراق</p><p dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">10. تبلیغات محیطی و برنامه های ترویجی توسعه برند</p><p dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">11. برند سازی در عراق و اقلیم کردستان عراق</p><p dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">12. صادرات محصولات و خدمات به اقلیم کردستان عراق و عراق</p><p dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">13. واردات محصولات و خدمات از عراق</p><p dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">14. اخذ ال سی LC از بانک های معتبر عراق</p><p dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">15. ارایه مشاوره در زمینه قوانین اقتصادی عراق</p><p dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">16. اطلاع رسانی روزانه مناقصات عراق و اخبار مناقصه ها به صورت دسته بندی شده روزانه</p><p dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">در صورتیکه هر گونه سوال در حوزه تجارت در عراق و اقلیم کردستان عراق دارید با کارشناسان ما مطرح نمایید.</p><p style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">شماره تماس:</p><p style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><strong style="background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: bold; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><img class="aligncenter" src="http://saramadint.persiangig.com/image/MCI.jpg" alt="http://saramadint.persiangig.com/image/MCI.jpg" style="background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px auto 12px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; display: block; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "></strong></p><div dir="ltr" style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">0919 536 77 60</div><p dir="ltr" style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">email:</p><p dir="ltr" style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><strong style="background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: bold; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">saramadint</strong>[at]yahoo[dot]<strong style="background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: bold; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">com</strong></p><p style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">&nbsp;</p><div style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><strong style="background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: bold; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">سرآمد بین الملل</strong><br><strong style="background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: bold; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">ارایه دهنده‌ی خدمات مشاوره بازرگانی</strong><br><strong style="background-color: transparent; border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: bold;">توسعه‌ی صادرات و واردات<br></strong><strong style="background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: bold; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">ارایه دهنده خدمات تخصصی بازرگانی در کردستان عراق</strong><br></div><div style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><strong style="background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: bold; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">ارایه دهنده خدمات تخصصی بازرگانی در عراق</strong></div><p style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">&nbsp;</p>